Trellis

Privacy Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£62.80
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£56.20
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£49.70
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£35.70
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£26.90
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£18.10

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£46.00
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£41.40
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£34.90
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£24.80
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£19.50
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£12.70

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Omega Trellis

SizePrice
25 / 45cm x 183cm£32.60

Hillside Convex Trellis

SizePrice
28 / 42 / 28cm x 183cm£27.90