Trellis

Privacy Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.80m£93.60
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£82.80
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£72.00
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£56.15
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£42.85
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£25.20

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.80m£90.00
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£79.20
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£55.80
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£38.15
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£30.05
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£19.98

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Omega Trellis

SizePrice
25 / 45cm x 183cm£45.00

Hillside Convex Trellis

SizePrice
28 / 42 / 28cm x 183cm£39.60