Trellis

Privacy Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£81.60
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£72.68
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£65.83
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£49.06
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£37.26
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£21.78

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£58.21
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£52.66
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£46.82
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£32.09
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£26.09
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£17.30

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Omega Trellis

SizePrice
25 / 45cm x 183cm£43.24

Hillside Convex Trellis

SizePrice
28 / 42 / 28cm x 183cm£37.08