Trellis

Privacy Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£75.50
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£67.50
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£59..50
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£42.50
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£32.50
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£18.95

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Diamond Trellis

SizePrice
(6’x6’) 1.83 x 1.83m£55.00
(6’x5’) 1.83 x 1.50m£49.50
(6’x4’) 1.83 x 1.20m£42.00
(6’x3’) 1.83 x 0.90m£29.50
(6’x2’) 1.83 x 0.60m£23.10
(6’x1’) 1.83 x 0.30m£15.10

Center Bar on 1.80m & 1.50m only


Hillside Omega Trellis

SizePrice
25 / 45cm x 183cm£39.50

Hillside Convex Trellis

SizePrice
28 / 42 / 28cm x 183cm£33.50